History

Min tid sammen med OZ7IGY 1957 – 1977

Af Kaj Nielsen, OZ9AC.

Kaj, OZ9AC, ved sin station i 1958.

Kort tid før julen 1956 blev der hos OZ8T afholdt et møde om EDR’s og den daværende ”2 meter klubs” deltagelse i det International Geophysical Year 1957 – 1958, hvor der internationalt ville blive forsket bl. a. i auroraens fysik.
Med OZ8T som drivkraft blev der nedsat et IGY udvalg med deltagelse af OZ5AB, OZ5MK, OZ6PA, OZ7BR, OZ7G og OZ9ROS.
Senderen til OZ7IGY blev bygget af OZ5AB, OZ7EU og OZ9R, Yagi antennen blev designet af OZ7G og bygget af OZ7BR og OZ7G sanerede en gammel tysk mekanisk tegngiver fra en beaconstation.

2 m fyret anno 1957.

Efter OZ7IGYs igangsættelse på 2 meter lørdag d. 30. marts 1957 blev det konstateret, at dens bærebølge var uren. Den var både fase- og amplitudemoduleret med brum. OZ9BS og jeg fik via OZ7G en kontakt til OZ7BR, hvor jeg efter en introduktion til portneren på Aalborg Portland Cement’s siloanlæg i Københavns Sydhavn fik tilladelse til at komme på siloanlægget, hvis jeg overholdt en vis ”husorden” af sikkerhedsmæssige årsager – det var jo klart, at de ikke kunne have alle og enhver rendende rundt i og på anlægget.
Og det blev aftalt, hvordan jeg kunne komme ind på anlægget udenfor normal arbejdstid.
I september måned 1957 afhentede jeg senderen derude, hvorefter OZ9BS og jeg undersøgte den og måtte konstatere, at senderens ”sygdom” var modulationsbrum! En 50 Ω/3 W modstand i serie med hver af de to dobbeltensretterrørs anoder klarede problemet med fasemodulationen, men amplitudemodulations problemet krævede en ændring af 450 VDC spændingens filtrering med større kapacitetsværdier og en større drosselspole. Efter disse modifikationer var senderens CW tone T9.

2 m antennen og fra venstre OZ9R, OZ7G og OZ7EU anno 1957.

Driften af en senderkonstruktion, der ikke var egnet til formålet, og ikke mindst det miljø den skulle fungere i, medførte igennem dens levetid mange fejlfunktioner:

 • Frekvensdrift i styresenderens afstemte kredse på grund af dårlige kondensatorer – desværre var der den følgevirkning, at når styreeffekten til PA-røret forsvandt, havde det ingen gitterforspænding længere! Det kostede sponsoren (PHILIPS A/S) flere QQE 06/40 og QQE 03/12 end absolut nødvendigt. Men efter udskiftning af de dårlige kondensatorer og spoler fik jeg styr på dette problem.
 • Strømforsyningens nettransformatorer brændte af periodisk på grund af de voldsomme transienter på nettet, når de store el-motorer på siloanlægget blev ind- og udkoblet, når et skib blev losset for cement, og den skulle fordeles til siloerne! En afbrændt transformer krævede, at senderen blev taget hjem for reparation – d.v.s. at jeg på vej hjem fra job hentede og rensede senderen for cementstøv og derefter undersøgte ulykkens omfang – og alt efter omfanget af fejlen kontakt til en sponsor med henblik på levering af f.eks. en anden nettransformator – bl.a. Jørgen Schou A/S.

I april 1958 blev 11 element Yagi antennen afkortet til 9 elementer for at gøre strålen bredere, så OZ7IGY bedre kunne anvendes som beacon for udbredelsesforholdene. Ved samme lejlighed blev installationen udbygget med et triplertrin til 432 MHz med en QQE 03/20 – OZ7G havde her ”tryllet” en rundstrålende Malteserkors antenne frem til brug i denne forbindelse.
Da de svenske TV udsendelser begyndte på TV kanal 2 fra Hörby var der i det Københavnske Sydhavnsområde kraftige forstyrrelser på 48 MHz fra OZ7IGY. Dette medførte et øjeblikkeligt sendeforbud, hvorefter jeg ombyggede styresenderen, så der ikke i multiplikatorkæden blev anvendt 48 MHz. I samarbejde med den daværende Danmark Radio’s Støjtjeneste blev der gennemført målinger af udstrålingen fra den modificerede 2 meter sender på OZ7IGY – resultatet var som forventet, at der ikke længere var forstyrrelser af TV modtagningen på kanal 2 fra Sverige.
Senere blev 144/432 MHz tripleren afløst af en separat 432 MHz sender, model OZ9AC, (uden 48 MHz) med et QQE 03/20 i udgangen – efter hvad jeg har fundet af sporadiske oplysninger, blev QQE 03/20 PA røret og tripleren ca. 1972 afløst af en her fremstillet varaktortripler.
Da det omgivende miljø havde ødelagt 2 meter 9 element Yagi antennen, blev den erstattet med en af OZ7G udviklet og fremstillet Big Wheel rundstrålende antenne.
Den oprindelige KRIGSMARINE’s mekaniske tegngiver blev efterhånden slidt op og erstattet med en mekanisk tegngiver fra M. P. Pedersen A/S.

Tripleren til 70 cm fyret anno 1958.

Mine mange besøg på siloanlægget har givet mange oplevelser – lad mig nævne de pragtfulde solnedgange set fra 40 meters højde over Københavns tage; de gange portneren har været ”halvsvimmel” efter indtagelse af væske med et passende ”vitaminindhold”; der var den regel, at der ikke måtte køres i elevatoren, uden at der var personale tilstede på anlægget af hensyn til, at den nødvendige aktion kunne iværksættes, hvis elevatoren umotiveret gik i stå; de mange spørgsmål fra de ansatte om, hvad der var i den aflåste metalkasse på toppen af siloerne – og den gang en ansat mente at kunne høre klikkende lyde fra kassen (var lyde fra nøglesystemets relæer) og slukkede for strømmen til den! Det var en stor hjælp at kende disse mennesker, da de kunne slukke for senderen efter en telefonopringning, hvis min kontrollytning af senderen viste, at den gav forkerte ”lyde” på luften, eller at der ingen udstråling var – det begrænsede i mange tilfælde skadernes omfang.
Cementstøvet var en plage for ens øjne og hals – kom jeg derud, når sneglen på toppen af siloerne kørte i forbindelse med losningen af en last cement fra Aalborg, var sigtbarheden ved OZ7IGY kassen nedsat kraftigt! Udstyrets mekaniske degeneration blev fremskyndet på grund af de kraftige vibrationer fra sneglen og belægningen med cementstøv.

Som årene gik, var der ikke altid forståelse for at ”fyrpasserens” erhvervsarbejde havde førsteprioritet i forhold til at reparere et nedbrud af funktionen af OZ7IGY. Dette og andre forhold med at holde OZ7IGY i gang var en medvirkende årsag til, at jeg nedlagde mit hverv som ”fyrpasser”.

På trods af det sidstnævnte vil jeg alligevel bruge et citat ”Men morsomt har det været” (Flemming Juncker) at være med til at skubbe VHF/UHF interessen i gang på landsplan bl.a. hos de radioamatører, der ikke i deres erhverv var beskæftiget med VHF/UHF radiokommunikation.

Kaj, OZ9AC, sammen med de gamle fyr.

Fortsættelsen 1977 – 2010

Af Ivan Gyllich Stauning, OZ7IS.

(?? Hændelseslog skal flyttes over til Event Log. Teksten skal være mere fortællende om de store ting end afrapporterende)

I begyndelsen af 1977 blev der i EDR’s Roskildeafdeling i Lejre afholdt et såkaldt “initiativ-møde”. Dette møde blev primært afholdt på grund af utilfredshed med EDR’s VHF udvalg.
Mange aktive VHF amatører fra det meste af Sjælland var mødt op og der opnåedes enighed om at tilbyde hjælp til at forbedre sagsbehandlingen i VHF-udvalget, øge mængden af relevant stof i VHF-spalten samt at bygge nye transistoriserede fyr til OZ7IGY. Disse initiativer blev ført ud i livet de kommende år.

Primo 1977
Først går det gamle 432 MHz fyr på 432,075 MHz QRT og en måned senere dør også 144 MHz fyret på 144,930 MHz. En æra er forbi!

April 1978
To nye fuldtransistoriserede fyr for 144,930 MHz og 432,930 MHz sættes i drift På Sluseholmen sammen med en kommandomodtager/nøgleenhed. Døgnuret der hidtil har slukket fyrene om natten (for at spare på rørene) sættes ud af drift. Nøglingshastigheden sættes op til speed 60 og kaldesignalet gentages hvert 40. sekund. De gamle antenner anvendes fortsat. Fyrene er bygget af OZ7IS over AP 700 moduler og nøgleenheden af OZ3KQ. Forsøgsvis startes andetsteds også et 1296 MHz fyr bygget delvis af OZ2FO over AP 700, delvis som afgangsprojekter på Københavns Teknikum. Frekvensen er 1296,075 MHz og antennen en HB9CV. Indledningsvis startede dette fyr med andre kaldesignaler: OZ2FO/A og OZ3UHF, i en prøveperiode hvor det var overvåget, indtil P & T begyndte at udstedte beacontilladelser til mikrobølgebåndene og “barnet” kunne få sit rette navn: OZ7IGY.

December 1978
144 MHz fyret går QRT grundet defekt PA og nedtages til reparation. En ny 20 A/12 V strømforsyning indkøbes.

Primo 1979
144 MHz fyret genopsat men der er nøglingsproblemer, der løses.
Den nye strømforsyning monteres og holder en uge! Retur til fabrikanten!
Vi låner en forsyning af OZ3SW og reetablerer driften. Denne forsyning er i drift til Januar 1999! Der annonceres heftigt efter en ny QTH i Vestsjælland nærmere landets centrum og længere væk fra de mange Københavnske amatørers “nærfelt”!

Primo 1981
1296 MHz fyret flytter fra 1296,075 MHz til 1296,930 MHz.

Juni 1981
Der afholdes igen “initiativ-møde” i Lejre hvor OZ1DIS tilbyder OZ7IGY en ny QTH på en silo i Tølløse. Et ganske stort hold tilbyder at hjælpe med det praktiske.

Juli/August 1981
De indledende øvelser til opsætning af OZ7IGY på Fa.  C. L. Svendsens silo i Tølløse foretages. Senere blev siloen overtaget af Superfoss men i dag ejes den af DLG. OZ4XO og OZ7IS bærer materialer op og samler skabet som “Urban”, OZ4XO har præfabrikeret.  Alt er nu klar til næste etape.

DLG siloen i Tølløse hvor OZ7IGY holdt til fra 1981 til 2005.

September 1981
Antenneopsætning til 144 MHz, 432 MHz og 1296 MHz fyrene. Alt det tunge materiel hejses 60 meter op udvendig på siloen. OZ1BGZ har fremtryllet en 5 meter gittermast med vippebeslag der forankres med gennemgående bolte i betondækket, der efterfølgende forsegles med flydende beg. Big wheel antenner (model OZ7IS) opsættes til alle tre fyr, kabler trækkes, stik loddes og det hele er klar til indflytning.

Holdet bag opsætning af antennerne. Stående: OZ7IS, OZ9TM, OZ1DBZ, OZ1DIS og OZ1EAV. På hug: OZ1FCE, OZ4XO og OZ1BGZ.

20-11-81
Udstyret flyttes fra Sluseholmen og OZ7IGY er nu QRV på 144, 432 MHz og 1296 MHz fra Tølløse!

27-03-82
Reception i anledning af OZ7IGY’s 25 års jubilæum med mange af de igennem årene involverede amatører tilstede. OZ9AC fik overrakt EDR’s æresvimpel af formanden, OZ1AT, som tak for 20 års tro tjeneste.

22-02-83
Servicebesøg, OZ2FO og OZ7IS. Forskellige efterjusteringer samt reparation af 144 MHz PA. Møtrikkerne på masteboltene er helt løse! Masten var sunket ned i den beg bolthullerne var forseglet med! Det hele efterspændes og er blevet det mange gange siden!

22-06-84
Alle fyrene døde! Nogen havde slukket for kontakten! Desværre var 144 MHz PA også brændt af. Nedtaget for reparation.

08-03-85
1296 fyret defekt, nedtaget. 144 MHz fyret reetableret med to nye PA-transistorer i parallel. BLY 89 bryder sig ikke om CW ved max. output 24 timer i døgnet, år efter år!

14-08-85
OZ2FO, OZ2TG og OZ7IS reetablerer 1296 MHz fyret og opsætter det nye 2320 MHz fyr (mark 2) som OZ3SW har bygget. Mark 1 blev bygget som afgangsprojekt på Københavns Teknikum, men virkede ikke efter hensigten. OZ2TG har bygget Alford slot antennen. Der monteres endvidere forsøgsvis et dobbelt PA på 432 MHz fyret, 2 x 35W out med indbygget strømforsyning, samt en ekstra 9 element yagi-antenne mod Nord-Nordøst til aurora varsling.

September 1986
1296 MHz fyret og 432 MHz dobbelt PA brændt af og nedtaget.

29-10-86
1296 MHz fyret repareret , ombygget til FSK-nøgling og genopsat af OZ7IS.

03-08-88
OZ1DOQ, OZ2TG og OZ7IS opsætter eksterne kølepaneler på skabet så noget af varmen fra de 4 fyr flyttes udenfor skabet. Endvidere monteres en blæser der tager luft ind udefra og skaber et mindre overtryk i skabet så der ikke kommer så meget støv ind. Det ligger tommetykt i toppen af siloen!
Ny forbedret antenne til 2320 MHz fyret opsættes samt det renoverede dobbelt PA til 432 MHz. En spontan fejl i keyer kredsløbet repareres på stedet men 1296 MHz fyret nedtages p.g.a. defekt i strømforsyningen.

06-10-88
OZ7IS reetablerer 1296 MHz fyret og reparerer timer/keyer kredsløbet på stedet (sur lyt!).

04-01-89
DR’s støjtjeneste slukker for kontakten grundet TVI i store dele af Tølløse, på Næstved senderen, kanal 6!

12-01-89
OZ1DOQ, OZ2TG, OZ7IS og Teleinspektionen konstaterer at 432 MHz senderen selvsvinger på ca. 185 MHz – lige oveni TV-kanal 6! Senderen nedtages og de øvrige enheder startes op igen. Derefter går turen direkte hjem til OZ7IS, der er den næste sag på Teleinspektionens liste. Forstyrrelser i nabofjernsyn fra 432 MHz sender. Også dette problem finder sin løsning.

24-01-89
OZ1DOQ og OZ7IS genopsætter 432 MHz fyret efter endt reparation, udskifter skabsblæseren til en større og etablerer separat luftindtag udefra. 1296 MHz fyret og nøgle/kommandoenheden er begge defekte og nedtages for service. “Reservenøglen” monteret og stedet rengjort – 20 cm støv fjernet!

06-08-90
OZ1DOQ, OZ1FDH og OZ7IS genopsætter det renoverede 1296 MHz fyr, der nu leverer 14 W fra et power modul, samt et helt nyt 50 MHz fyr bygget af OZ7TA (PA 40 W) og OZ7IS (TX-AP 700 moduler!). Antennen er en “Turnstile”, d.v.s. 2 faseforskudte krydsede dipoler, model OZ7IS. Indledningsvis prøvekøres fyret på 50,018 MHz. Dertil var der flere grunde: Dels af veneration for den “gamle” UHF-IGY’s decimaler 432,018 MHz, dels fordi der lå et krystal i skuffen der kunne bruges og så måske en lille smule på grund af en nummerplade.

Nummerplade det var inspiration til frekvensen 50,018 MHz.

nr50018

Båndplanen fik mig dog på bedre tanker og trække krystallet 3 kHz op til: 50,021 MHz!

13-08-90
Servicebesøg p.g.a. klager fra Holbæk Radio. Der er nøgleklik fra 50 MHz fyrets anden harmoniske, i deres lokalradioomsætter på siloen, selvom vi har anden harmoniske filtre efter vores TX. Der er ingen filtre på omsætteren så vi monterer filtre på lokalradioens RX og TX med hjælp fra OZ2LD. Vi monterer også ny antenne til vores kontrolmodtager og nedtager dobbelt PA’en fra 432 MHz fyret der er brændt af igen! Det er ikke nogen god ide at proppe alt for meget varmeudviklende elektronik ned i samme kasse!

26-09-90
50 MHz fyret squegger og 432 MHz fyret dødt! Begge nedtaget for service.

08-10-90
50 MHz fyret genopsat. 432 MHz fyret – med dobbelt PA – genopsat Man er vel optimist!

29-01-91
50 MHz filter monteret på styremodtager der forstyrres periodisk samt cirkulator forsøgsvis monteret på lokalradiosenderen. Tak til OZ9DT.

11-02-91
Cirkulator fjernet fra lokalradioen men en anden cirkulator monteret permanent på 432 MHz senderen, efter at dobbelt PA igen er brændt af.

29-01-92
OZ1GDI og OZ7IS nedtager 1296 MHz fyret, der brummer kraftigt, samt 50 MHz PA der squegger. 50 MHz fyret kører QRP med 1 W.

24-03-92
OZ2TG og OZ7IS reetablerer 1296 MHz fyret og det dobbelte 432 MHz PA.

03-07-92
Det nye fyr på 5760,930 MHz etableres med styresender nede i skabet og 1 W PA og antenne integreret i en enhed i masten. Ved samme lejlighed reetableres 50 MHz PA trinnet efter endt modifikation hos OZ7TA. Det dobbelte 432 MHz PA er endnu engang defekt og nedtages til reparation. (Kassation!!!)

Ultimo Juli -92
Igen vrøvl med 50 MHz, lukkes.

30-10-92
OZ7IS nedtager 50 MHz fyret.

06-11-92
50 MHz fyret reetableres efter endt ombygning. Nu virker styresenderen også!

12-01-94
1296 MHz fyret brummer – nedtaget. For meget varmeudviklende elektronik?

24-01-94
Ny transformator til strømforsyningen indbygget i 1296 MHz fyret, der idriftsættes.

31-01-96
50 MHz fyret svagt. PA og strømforsyning for samme nedtaget. 1296 MHz fyret er ligeledes svagt. Årsag: N-vinkelstik knækket, udskiftet, men der er nu kun 8 W output. Det kigger vi på en anden gang!

07-03-96
OZ1FTU og OZ7IS genopsætter 50 MHz PA og strømforsyning. Antennemasten lægges ned og alle antenner efterses. Big Wheels til 144 MHz og 432 MHz er i forbavsende god stand efter 15 år! Big Wheel for 129 6MHz er derimod smadret af uidentificeret flyvende objekt og erstattes af 4 x Big Wheel bygget af OZ1BGZ. 2320 MHz fyret har skrantet i længere tid og nedtages til service.

16-01-98
2320 MHz fyret reetableres efter komplet ombygning og frekvensen på 144 MHz fyret ændres til 144,421 MHz, efter IARU Region 1 vedtagelse.

12-02-98
144 MHz fyret lukkes efter anmodning fra Telestyrelsen. Efter frekvensændringen medvirker det til intermodulationsproblemer i Tølløse Kommunes hovedstation på samme location.

medio -98
Der arbejdes en del med ovennævnte problem!

01-07-98
De fleste fyr er faldet ud grundet lynnedslag i området – det er heldigvis kun en sikring! Cirkulator monteret på 144 MHz fyret for at forhindre baglæns intermodulation i vores sender – senderen sat i drift igen da forstyrrelserne tilsyneladende er forsvundet.

Få dage senere: 144 MHz lukket grundet fortsatte intermodulationsproblemer.

medio Juli -98
OZ7IS monterer båndpasfilter på kommunens hovedstations modtager og teknikeren fra Mørkedal Radio kontrollerer virkningen. Problemet er løst!

1 uge senere
Mørkedal Radio ringer og beretter om nye intermodulationsproblemer på Tølløse Kommunes hovedstation. 144 MHz fyret lukkes.

01-09-98
Nyt lynnedslag. De fleste fyr falder ud.

09-09-98
144 MHz fyret flyttes igen i frekvens, denne gang til 144,471 MHz hvorefter problemerne med kommunen ophører. De øvrige fyr genstartes efter lynnedslaget. Det var heldigvis kun sikringen.

Julen 1998
Alle fyrene går ned! 2320 MHz fyret er gået ned kort tid forinden.
På dette tidspunkt er der en konflikt imellem Tølløse Kommunale Brandvæsen og Falck, der overtager brandslukningen i Tølløse. De har begge hovedstation i siloen. Der afventes! Desværre er det også på denne tid, at Ørsted skal opsendes og da Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum , som er min arbejdsplads, skal etablere den ene af de tre jordstationer kniber det lidt med tiden. Det er jo sådan, at det altid koster arbejdstid at servicere OZ7IGY idet vi kun kan komme til på stedet i arbejdstiden!

15-01-99
OZ2TG og OZ7IS får sat netstikket i igen! Mobilix havde været der for at montere antenner, lånt kontakten – og glemt at sætte stikket i igen!
Vi benytter lejligheden til at medbringe en nyfremstillet 20 A/13,6 V forsyning. Idet vi hiver 12 V stikkene ud af den gamle forsyning, der har været med siden 1979, går den op i røg – tyk kvælende røg!

Årsagen til at 2320 MHz fyret er gået QRT – duelort! De havde siddet og varmet fødderne på kassen og leveret deres output på stikforbindelserne!
Da vi tændte for kontakterne viste det sig at sikringen i 1296 MHz fyret var gået. Det havde brummet periodisk en tid og blev taget med til reparation sammen med 2320 MHz fyret.

Januar 1999
Nye stik monteres på 2320 MHz fyret. Helt ny overdimensioneret strømforsyning indbygges i 1296 MHz fyret der også forsynes med en overdimensioneret køleprofil og et nyt powermodul så den nu leverer 17 W.
Dobbelt PA til 432 MHz genopbygges uden indbygget strømforsyning og leverer 2 x 30 W. Skal fremover forsynes fra den eksterne forsyning. Endvidere lægges sidste hånd på 10 GHz fyret der nu har været på vej i 5-6 år men hele tiden er blevet skubbet bagerst i køen når andre presserende opgaver trængte sig på. Det er opbygget som to enheder. En exiter med strømforsyning, der sidder nede i skabet og en “front-end” i form af en 0,5 W PA der er monteret sammen med antennen og strømforsynes igennem kablet. Det hele “burn-in” testes som sædvanligt i flere uger, af og til måneder, under realistiske forhold – og lidt til!

12-02-99
OZ2TG og OZ7IS slæber en hel del udstyr op i siloen: 432 MHz dobbelt PA’en der monteres igen og forsyner henholdsvis den sædvanlige big wheel, samt en 9 el. yagi mod N/NØ. 1296 MHz og 2320 MHz fyrene med strømforsyninger reetableres – og sidst, men ikke mindst: 10 GHz fyret idriftsættes for første gang med en waveguide-slot antenne i retning Ø/V.

Primo 2000
Fyret på 144 MHz er blevet tavst og afhentes. Det har nu kørt siden 1978 og ser meget træt ud! Jeg beslutter at bygge en ny sender (mark III). Efter nogle måneder er der opbygget en ny exciter, der er F1 moduleret, en ny driver og et nyt 35 W PA trin. Det er meningen at PA’en skal dubleres så der kan køres med to antenner: En rundstråler og en yagi mod Nordnordøst (aurora). Foreløbig startes testopstillingen op på en alternativ QTH i Ballerup til afprøvning.

Medio 2000
Fyret på 2320 MHz bliver periodisk svagt. Efter yderligere et år (ca.) bliver det permanent svagt og kan kun høres sporadisk.

Ultimo 2002
Siloen i Tølløse sælges til kommunen der vil nedrive. Fremtiden er usikker, men først skal sagen drøftes i flere kommunale instanser. Jeg holder ærbødigt afstand, selvom 2320 MHz fyret burde repareres.

28-6-2003
Jeg sender en ansøgning til ITST om tilladelse til et 70 MHz radiofyr, træt af at vente på resultatet af årelange forhandlinger. En halv snes dage efter kommer der indikationer af at tilladelsen vil blive givet! Ud og finde et par gamle 4 m AP 700 radioer. Ombygge modulerne til et ”skuffekrystal”. Det hele indbygges der i en Storno kasse og sættes til ”burn in” på kunstantenne i nogle dage, indtil:

18-7-2003
Tilladelsen til at starte op på 70,021 MHz foreligger og OZ7IGY går i luften som det første danske amatørsignal på dette bånd! Det sker fra den alternative QTH i Ballerup. Effekten er 25 W tilført en dipol, der få dage efter ændres til en yagi mod England, hvorfra der også indløber rapporter.

Marts 2004
OZ2ELA tager initiativet til dannelsen af en støttegruppe til at bære der hvor EDR slap, grundet de økonomiske vilkår.
Gruppen og dennes sponsorer kan ses andetsteds på denne hjemmeside.

Vinteren 2004/2005
I løbet af sommeren og efteråret manifesterer den gruppe sig der d. 7-11-2004 påbegynder istandsættelsen af det gamle vandværk i Jystrup, på Slettebjerg, JO55WM. En lille murstenshytte på 2,5 x 3 meter, opført i 1908 og svært medtaget af vind og vejr. Der ryddes hyldekrat, det gamle el-kabel repareres og der fjernes 40 cm græstørv fra taget! Huset ryddes indvendigt og der pudses vægge ude og inde.
Det går der en del søndage med den vinter.

OZ7IGY i det gamle vandværk i Jystrup på 50 års fødselsdagen i 2007.

Det meste af min del af beretningen er baseret på en “log” ført på indersiden af skabet der rummer OZ7IGY. Desværre er denne log nok ikke helt komplet al den stund, at vi jo kommer der for at reparere, ikke for at skrive, og normalt skriver vi ikke mere end en linie. Alligevel håber jeg, at ovenstående giver et billede af OZ7IGY’s udvikling og “daglige” liv op til 2004.
Heldigvis har jeg ikke været så alene om vedligeholdelsen som OZ9AC nok var i sin tid. Mange har igennem årene hjulpet. Det har jeg forsøgt at fastholde i ovenstående tekst. De der ikke er med i teksten, som f.eks. OZ1FDJ, OZ3TZ, OZ6ZR, OZ7LX og OZ8OB m.fl. må bære over med mig og min hukommelse. Endvidere har vi høstet fordelene af transistorteknikken: Der er ikke tilnærmelsesvis så megen vedligeholdelse på det nuværende udstyr – selvom der nu er fyr på otte bånd, der kører 24 timer i døgnet – som der var da OZ9AC var “fyrpasser”.
Endvidere tak til sponsorerne. I de første år arbejdspladserne der op til 1985 var AP radio/Philips og både samtidigt, og siden da, Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum/Ingeniørhøjskolen i København, der nok har været mere bevidst om sponsoratet end førstnævnte og har benyttet lejligheden til at indbygge flere afgangsprojekter i OZ7IGY senderne!

Dernæst også foreningen EDR der igennem mange år bar projektet økonomisk. Sidst men ikke mindst, tak til alle de der fik ideerne og førte dem ud i livet!

Det er stadig morsomt at være “fyrpasser” og jeg håber, at mange har ligeså stor fornøjelse af “verdens ældste beacon” som jeg havde, da jeg som grøn amatør sad og justerede min Geloso 2 m konverter, og siden min OZ9AC 70 cm konverter op efter min eneste tilgængelige signalkilde: OZ7IGY.

OZ7IS, Ivan – fyrpasser

Artikler i ”OZ” der vedrører OZ7IGY

 • 1957 Nr. 3 side 44
 • 1957 Nr. 5 side 81
 • 1957 Nr. 10 side 210
 • 1957 Nr. 12 side 259
 • 1958 Nr. 6 side 124
 • 1961 Nr. 6  side 165
 • 1982 Nr. 3 side 137
 • 1988 Nr. 4  side 179
 • 1991 Nr. 6  side 325
 • 1998 Nr. 4 Side 175
 • 1998 Nr. 5  side 243
 • 2000 Nr. 9 side 511
 • 2001 Nr. 7 side 391
 • 2004 Nr. 4 side 231

Fyrskabet i Tølløse hvor det klart fremgår at OZ7IGY er opbygget “hen ad vejen” og efter “det forhåndenværende søms princip.” Det bærer den tydeligt præg af! Her er ikke megen standardisering.
(?? Billedet skal flyttes op i teksten hvor det tidsmæssigt hører hjemme)

Ovenpå skabet, hvor de gennemgående køleplader stikker op ses tv. 2,3 GHz fyret og th.  Dobbelt PA’et til 432 MHz. Øverst på bagvæggen, inde i skabet, 144 og 432 MHz fyrene. På øverste hylde fra venstre:  28/12 V forsyning til 2,3 GHz, 5 GHz og 10 GHz styresendere samt PA, styresender og 24 V forsyning til 50 MHz.

I midten tv. kontrolmodtager og th. 1,3 GHz fyret.  Nederste hylde:  blæser og poser med diverse værktøj og reservedele.  Under skabet ses 12 V/20 A forsyningen og på døren kan skimtes “loggen”.

Antennerne i Tølløse 100 m over havet, og 60 m over jorden. 144 MHz big wheel, 432 MHz big wheel og i røret tv. 4 stk. Big wheel til 1,3 GHz. Dernæst en 9 el. 432 MHz Yagi (Aurora), 2 krydsede dipoler (Turnstile) til 50 MHz og nederst tv. 5 GHz antennen med PA, th. 10 GHz antennen/PA. 2,3 GHz antennen er udenfor billedet.
(?? Billedet skal flyttes op i teksten hvor det tidsmæssigt hører hjemme)

2010 og frem

Af Bo Hansen, OZ2M, specialagent

I vinteren 2009/2010 læser Bo, OZ2M, om nogle “nye” fyr i udlandet, der sender både telegrafi og digitale modes. Emnet vækker interesse og Bo præsenterer “det sidste nye” inden for radiofyr på Dansk Vinter VHF Dag den 23. januar 2010. Meningen er at høre om der er interesse blandt tilhørerne for, at OZ7IGY skal gå med på den bølge og om der er nogle, som i givet fald vil være med til at få det til at ske. Jens Ole, OZ9ZZ, havde faktisk meldt sig allerede inden. Præsentationen går godt og der er stor deltagelse og spørge- og kommentarlyst. Ud over selve præsentationen er meningen også indsamle ideer til hvad OZ7IGY skal kunne.

Kort tid efter mødet melder Henning, OZ9GE, sig på banen og Brian, OZ1BV, kommer også til. Med et er der etableret en projektgruppe. Efterfølgende går gruppen i gang med at identificere hvad der kan lade sig gøre og om der allerede findes noget, der kan bruges ikke kun til et enkelt bånd men til hele OZ7IGY.

Præsentation opdateres løbende med det som identificeres og brugernes ønsker og behov. Der laves flere præsentationer i både Danmark og udlandet.  Ambitionen er, at OZ7IGY også i fremtiden skal være til for brugerne. Meningen er ikke at lave et “haute couture” fyr, der kun vil blive benyttet af digitale nørder osv. På den anden side er en af tankerne at kunne lave et system hvor der ud over vurdering af de umiddelbare konditioner også kan lave en langtidsanalyse fra en dag, 28 dage, et år til 11 år. Processen med at indsamle ønsker afspejler, at der er en stor kerne af fællesønsker og så en mindre periferi af rigtig mange modstridende ønsker. Efterfølgende konkluderer projektgruppen på ønskerne og finder frem til, at der hverken findes det nødvendige udstyr, programmel eller digitale protokol til formålet. Så opgaven er meget større end først antaget men arbejder påbegyndes.

I vinteren 2011 kommer Michael, OZ2ELA, ombord i projekt Next Generation Beacons og har inden længe udviklet det nødvendige udstyr langt foran software-delen. Thomas, OZ2CPU, laver hurtigt noget S/W til VCO-PLL enheden. I foråret har Bo, OZ2M, konkluderet på alle brugerønskerne og specificerer en 1 minut mixed mode-sekvens hvor der først sendes PI4, dernæst telegrafi og til sidst bærebølge alt sammen baseret på Joes, K1JT, JT4 mode. Meningen er at overtale ham til at inkludere PI4 i hans WSJT program. I løbet af sommeren 2011 laver Bo, OZ2M, S/W til DDS enheden. Allerede i september 2011 har Henning, OZ9GE, lavet en demokuffert og den præsenteres i Weinheim. Der er stor interesse og kort tid efter kommer den første henvendelse fra en anden fyrpasser Rolf, DK7FU, som er meget interesseret i at anvende platformen til hans eget fyr DB0JG. I efteråret kommer Poul-Erik, OZ1CKG, med på projektet med det formål at modificere i WSJT for nemmere at kunne overtale Joe, K1JT.

Projektgruppen arbejder og arbejder og i sommerferien 2012 får Poul-Erik, OZ1CKG, og Bo, OZ2M, endelig DDS S/W helt på plads så platformen nu kan sende de fleste digitale modes og gruppens egen PI4. På et møde vurderer Michael, OZ2ELA, at gruppen på nuværende tidspunkt nok har anvendt omkring 3000 timer på projektet.

Next Generation Beacons demokufferten, der bruges til fremvisning og udvikling.

I sensommeren 2012 kan alle kan mærke, at nu er det tæt på, at vi kan gå i luften. Michael, OZ2ELA, Per, OZ8PG, Henning, OZ9GE, og Bo, OZ2M arbejder nu heftigt at få samlet 50 MHz og 144 MHz fyrerne. Den 30. oktober mødes de og Ivan, OZ7IS, på OZ7IGY og slukker for de gamle fyr og sætter de nye i drift. Desværre er dekoderen til PI4 endnu ikke klar så i stedet sendes der JT65C2 + CW + bærebølge. Interessen på båndene er overvældende!

Henning, OZ9GE, og Michael, OZ2ELA, i gang med at foretage nogle målinger på referencekassen.

Arne, OZ5GQ, kommer ind i gruppen for at stå for selve slutmonteringen og den 26. januar 2013 sættes 70 MHz i drift. På OZ7IGYs 56 års fødselsdag den 30. marts sættes det nye 432 MHz fyr i drift og samtidig skiftes JT65C2 ud med PI4. Poul-Erik, OZ1CKG, har hele vinteren arbejdet på at udvikle dekoderprogrammet kaldet PI-RX, der nu møder verden. Hvis der før var overvældende interesse så eksploderer den nu. PI-RX tilbyder brugeren en række faciliteter, der ikke kendes fra lignende programmer og er samtidig mere enkel i sin struktur. Den 18. april opgraderes 28 MHz fyret til den nye platform.

Finn, OZ1AHV, og Ivan, OZ7IS, går i foråret i gang med at nedbryde en væg i fyrhuset så de nye fyr kan få deres eget sted at stå og samtidig vil der kunne saneres i huset.

Udviklingen af PI4 dekoderprogrammet PI-RX går godt og Jan, LA3EQ, er den første til at rapportere, at han har dekodet OZ7IGY via aurora! Så vidt vides findes der, på det tidspunkt, ingen andre som har fået en digital modulation dekodet via aurora. Ringen er sluttet. OZ7IGY har nu verdens sejeste fyrplatform – det er rigtig amatørradio!

I slutningen af september 2013 mødes Arne, OZ5GQ, Bo, OZ2M, Michael, OZ2ELA, og Ivan, OZ7IS, for at tage det “nye rum” også kaldet “brusekabinen” i fyrhuset i brug. Der installeres et 19″ stativ og alle de nye fyr flyttes over i stativet. Et par af de gamle fyr får også midlertidig plads der indtil de bliver opgraderet til den nye platform.

Stativet med alle de nye fyr, juli 2020.

I løbet af efteråret har Ivan, OZ7IS, ryddet grundigt op i fyrhuset. Det gamle stativ er fjernet. Der er også gjort rent og malet. Ivan har endda installeret et fint nyt arbejdsbord. Steen, OZ2TG, kaster sig over at opgradere 24 GHz fyret til PI4 og den 20. december installerer Bo, OZ2M og Ivan, OZ7IS, det nye 24 GHz fyr.

Arbejdet med at opgradere de resterende fyr fortsætter i 2014 og Steen, OZ5N, kommer ombord i projektet for at medvirke til færdiggørelsen af de resterende mikrobølgefyr sammen med Jens Ole, OZ9ZZ. I løbet af vinteren får de lavet enhederne til generering af 23 cm signalet mens Arne, OZ5GQ, laver PA og slutsamling så det hele kan sættes i drift på OZ7IGYs 56. fødselsdag den 30. marts. Det nye fyr giver indledningsvis nogle problemer fordi det sender mindst 6 dB mere end det gamle fyr.  Antennen er også mere effektiv hvilket betyder, at der kommer nedslag i GPS-modtageren og låsningen til GPS mistes. Arne, OZ5GQ, og Bo, OZ2M, flytter GPS-antennen nogle meter og Arne monterer et båndpasfilter på indgangen af GPS-modtageren der dæmper både 23 cm og 13 cm. Derefter fungerer det hele igen som det skal.

I løbet af andet halvår 2014 arbejder Jens Ole, OZ9ZZ, og Steen, OZ5N, med at forberede løsningen til 2,3 GHz. Der skal anvendes en DDS, der sender på 160 MHz men overtonen på 1160 MHz bruges og dobbles til 2320 MHz. Så der udvikles både et filer og en forstærker. Arne, OZ5GQ, samler det nye fyr og Ivan , OZ7IS, har et nyt PA til den. Efter af Arne har samlet det hele og testet det bliver det nye fyr installeret den 24. januar 2015. På samme dato udskiftes 3,4 GHz fyret også efter, at Arne har demonteret og modificeret det gamle 3,4 GHz fyr, der var lavet af Michael, OZ2ELA.

Efter 5,7 GHz fyret i mange år har anvendt to antenner, bl.a. en 40 cm parabol i retning 35°, skiftes der til udelukkende at anvende en rundstråler. Samtidig skiftes 5,7 GHz fyret den 15. maj 2015 til Next Generation Beacons platformen. Det nye fyr er samlet af Arne, OZ5GQ, og Steen, OZ5N.

Den 16. oktober 2016 stiller et større hold bestående af Finn, OZ1AHV, Jørgen, OZ1BNN, Søren, OZ1FTU, Martin, OZ1LEX, Arne, OZ5GQ, Steen, OZ5N, Ivan, OZ7IS, Henning, OZ9GE og Jens Ole, OZ9ZZ, for at reparere, udskifte og opgradere antennerne på flere bånd.  På 144 MHz opgraderes fra en til to Big Wheel, på 432 MHz tre Big Wheels, der erstatter den defekte Big Wheel, på 1,3 GHz opgraderes fra en Big Wheel til en 9 dB slotted wave guide og på 2,3 GHz hæves antennen yderligere en meter.

Det gamle vandværk og antenner. I døråbningen er Steen, OZ5N. På taget, fra venstre, Jørgen, OZ1BNN, og Ivan, OZ7IS. I masten er Søren, OZ1FTU.

oz7igy_cabin_antennas

På 24 GHz udskiftes både indendørs- og udendørsenheden så der nu sendes med 2 W. 10 GHz indendørsenheden skulle også være skiftet men den virker ikke og må hjem på operationsbordet igen.

Steen, OZ5N, og Jens Ole, OZ9ZZ, og den gamle 5,7 GHz antenne.

oz5n_oz9zz

Steen, OZ5N, undersøger 10 GHz indendørsenheden og finder ud af, at der er monteret et forkert dæmpeled mellem multiplieren og buffer-trinnet. Den 20. oktober 2016 tager Steen bussen fra Rødkærsbro til Ringsted, hvor Ivan, OZ7IS, henter ham. Sammen tager de til OZ7IGY og installerer indendørsenheden. Nu spiller det hele som det skal, og Steen kan tage bussen hjem igen.

Fødselsdagen for de første 60 år blev afholdt den 25. marts 2017.

Den 25. marts 2017 er der fødselsdagsarrangement på Slettebjerg med pølser fra grillen samt øl og vand til alle fremmødte i røde OZ7IGY 60 år jubilæums-t-shirt. I alt møder ca. 40 radioamatører op, og fejrer fødselsdagen i det gode forårsvejr omend det blæser en del. Ivan, OZ7IS, holder en tale med udgangspunkt i Børges, OZ8T, tale fra 50 årsdagen og tilføjer sine egne kommentarer og observationer. Efter talen tænder Ernst, OZ2UD, for det nye 40 MHz fyr. Det er samtidig det sidste fyr i rækken af fyr, der siden 2012 er blevet opgraderet til den nye platform. Det nye fyr viser sig at lave nogle unoder på 10 GHz  fyret så dette bliver midlertidigt taget ud af drift indtil fejlen er fundet. Men alt i alt en god fødselsdag for den 60 år gamle fyr.

Next Generation Beacons – PI4